Author: Andreas

Olisi aina hyvä toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi sen tekemistä suositellaan kirjallisena, jotta myöhemmin jos synty epäselvyyksiä on ne helppo selvittää. Mikäli on mahdotonta toimittaa irtisanomisilmoitus työnantajalle kirjallisena, voi sen toimittaa myös kirjeellä tai sähköisesti. Näissä tapauksissa tiedon irtisanomisesta katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivän lähettämisestä. Kun irtisanomisilmoitus työnantajalle on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajalla työskentely jatkuu normaalisti. Joissain tapauksissa työnantaja ei saata haluta työntekijän työskentelevän irtisanoutumisen jälkeen, mutta on silti velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan. Myös työntekijällä on velvollisuus työskennellä irtisanomisajan verran työpaikassa, tai muuten hän voi joutua korvausvastuuseen työnantajalle. Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Jos työsuhteen kesto on ollut enintään viisi…

Read More

Kvtes irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen pituudesta. Kvtes irtisanomisaika on porrastettu ja irtisanomisaika voi olla parhaimmillaan kuusi kuukautta, mikäli irtisanominen tapahtuu työnantajan puolelta, lyhyimmillään se voi olla 14 vuorokautta. Mikäli työntekijä irtisanoutuu on kvtes irtisanomisaika neljästätoista päivästä yhteen kuukauteen. Jos virkamies irtisanoutuu on irtisanomisaika pääsääntöisesti yhden kuukauden. Mikäli työnantaja on joutunut irtisanomaan työntekijän työsopimuksen henkilöstä itsestään johtuvista syistä, tai jos kyseessä on työsopimuksen purku, on työntekijällä aina oikeus tulla kuulluksi syistä jotka päätökseen ovat johtaneet. Olisi aina syytä toimittaa työsopimuksen irtisanomis- tai purkuilmoitus henkilökohtaisesti ja kirjallisesti. Mikäli henkilökohtaisesti toimitus ei ole mahdollista, on mahdollista toimittaa ilmoitus sähköpostitse tai postitse. Tällaisessa tilanteessa…

Read More

Kuten muillakin liitoilla myös pam irtisanomisaika menee työehtosopimuksien mukaisesti. Pam irtisanomisaika näkyy työehtosopimuksista erikseen kullekin alalle ja on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työnantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, on se työnantajan puolelta sallittua vain asiallisesta ja painavasta syystä, esimerkiksi työntekijän henkilöön liittyvä syy tai yritystoimintaa liittyvä taloudellinen tai tuotannollinen syy. Irtisanomista ennen on kuitenkin selvitettävä, olisiko työntekijä mahdollista uudelleen kouluttamalla tai muuten sijoittaa toisiin työtehtäviin yrityksessä tai konsernin sisällä. Jos tämä on mahdollista, on työnantajan tarjottava irtisanomisuhan alaisena olevalle työntekijälle tätä työtä irtisanomisen välttämiseksi. Työsuhteen laatua voi olla kahdenlaista, määräaikaista ja toistaiseksi voimassa olevaa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus jatkuu…

Read More

Sopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia työnantajalle. Näissäkin tilanteissa ensin on annettava työntekijälle varoitus, jonka tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata työskentelyään. Sopimuksen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aika työskentely jatkuu normaalisti ja työskentelyajalta maksetaan normaalisti palkka ja työntekijällä ovat työpaikan luontoisedut vielä käytössään. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle…

Read More

Työntekijän irtisanominen kun voimassa on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, vaatii työnantajalta hyvät irtisanomisperusteet. Työntekijällä on mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus koska tahansa ilman perustetta. Työntekijän irtisanominen käynnistää aina irtisanomisajan. Tänä aikana työnteko jatkuu normaalisti ja työskentely ajalta maksetaan normaalisti palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika,…

Read More

Työntekijän irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston mukaan, tai jos irtisanoutuminen tapahtuu koeajan aikana, ei irtisanomisaikaa ole ollenkaan. Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Työntekijän irtisanomisaika on pääsääntöisesti 14 päivästä yhteen kuukauteen. Työsopimuksen irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aika työskentely jatkuu normaalisti ja työskentelyajalta maksetaan normaalisti palkka ja työntekijällä ovat työpaikan luontoisedut vielä käytössään. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen.…

Read More

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia työnantajalle. Näissäkin tilanteissa ensin on annettava työntekijälle varoitus, jonka tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata työskentelyään. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus ei sopimuksen irtisanominen ole mahdollista. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa…

Read More

Kun työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja joutuu irtisanomaan työntekijän käynnistyy irtisanomisaika. Työsopimuslaki irtisanominen tilanteissa on määritellyt irtisanomisajan olevan alle viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa 14 päivää ja yli viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa yhden kuukauden verran, jos irtisanominen tapahtuu työntekijän puolelta. Työntekijän irtisanominen vaatii aina hyvät perusteet, ja ennen irtisanomista työntekijälle onkin annettava varoitus, jotta hänellä on mahdollisuus muuttaa työskentelyään. Työsopimuslaki irtisanominen ei ole mahdollista jos kyseessä on määräaikainen sopimus. Se sitoo työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta.…

Read More

Työsopimuksen purkaminen vaatii suuremmat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Jos kyseessä on työsopimuksen purkaminen, työsopimus päättyy heti, eikä kummallakaan osapuolella ole minkäänlaisia irtisanomisaikoja. Syyt joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa. Mikäli työsopimus puretaan laittomasti työnantajan puolelta, voi korvauksien määrä työntekijälle olla jopa 24 kuukauden palkka ja vähintään kolmen kuukauden palkka. Työsopimuksen purkaminen ei ole pelkästään työnantajan oikeus, vaan sama mahdollisuus on myös työntekijällä. Työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista heppoisin perustein ja edellyttääkin erityisen painavaa syytä.…

Read More

Suomessa on työsopimuslaki irtisanomisaika asioihin. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin. Työnantajan on myös mahdollisesti koulutettava työntekijä uusiin tehtäviin. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä on kahdenlaisia: henkilöstä johtuvat syyt tai taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvissa irtisanomisissa työnmäärän on vähennyttävä viimeistään irtisanomisajan päättymistä seuraavasta päivästä lähtien. Työsopimusta ei kuitenkaan voi irtisanoa, mikäli työntekijä on mahdollista kouluttaa uusiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiselle ei ole…

Read More